Uw privacy

Er wordt door mij als behandelend therapeut een dossier aangelegd en bijgehouden. Dat is noodzakelijk voor een goede behandeling en een wettelijke plicht opgelegd door de wet WGBO (wet geneeskundige behandelovereenkomst). De wet regelt het recht op informatie, geheimhouding, inzage in het dossier, om een eigen hulpverlener te kiezen en om een klacht in te dienen.

In het dossier komen aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandeling en gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn.

Om de privacy te waarborgen ga ik:

 • zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens
 • zorg ik er voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het dossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 20 jaar bewaard tenzij u een verzoek doet tot vernietiging. In dat geval vervalt de verleende toestemming.

U heeft recht op inzage van uw dossier.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld ‘behandeling psychosociale zorg’.
 • de kosten van het consult.

Privacy en websitegebruik

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Beroepscode, klachten en geschillen

Beroepsethiek

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie en ben gehouden aan de beroepscode die deze organisatie aan haar geregistreerden oplegt.

Als ECP therapeut werk ik volgens de regels en richtlijnen van bovenstaand Kwaliteitsregister. U mag van mij als cliënt de hoogste mate van kwaliteitsdienstverlening verwachten.

Klachten en geschillen

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. De eerste stap is dan deze klacht rechtstreeks met mij te bespreken. Vaak leidt dat tot de oplossing van de klacht. Mocht dat om welke reden dan ook niet lukken, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen partijen te komen. Meer informatie vindt u op de website van het SCAG.

Klachten en geschillen worden via het SCAG in overeenstemming met de hiervoor geldende Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) afgehandeld.

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het SCAG. Informatie kunt u vinden op www.SCAG.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en verdere procedure.

AGB code praktijk:

94-060157

Algemene voorwaarden Praktijk voor Integratieve Psychotherapie Hilversum

Kvk 321570360000

Iedere cliënt van Praktijk voor Integratieve Psychotherapie Trea Stolker (hierna: Praktijk TS) mag rekenen op professionele, betrouwbare, onafhankelijke en transparante psychologische zorg. PraktijkTS is aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP), lid van de beroepsvereniging NVPA en in het bezit van een European Certificate of Psychotherapy (ECP). Dit keurmerk waarborgt dat de PraktijkTS voldoet aan hoge objectief vastgestelde kwaliteitseisen. Op de website van de NAP vindt U de nodige informatie. Voorts wordt in de praktijk gewerkt op basis van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Behandelovereenkomst

Aan de hand van het eerste gesprek wordt een voorlopige diagnose gesteld en een behandelovereenkomst gemaakt waarin de richting, inschatting van de duur en werkwijze wordt vastgelegd. Deze kan worden bijgesteld indien vereist.

Privacy

Wat tijdens de sessies besproken wordt, blijft vertrouwelijk tenzij de informatie strijdig is met recht of regelgeving. Mocht er door de cliënt melding gedaan worden van feiten die in strijd zijn met het strafrecht dan bestaat de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan PraktijkTS niet door de cliënt worden aangesproken.

PraktijkTS houdt een dossier bij ter ondersteuning van een goede voortgang van de begeleiding. Uw dossier wordt minimaal 20 jaar bewaard. U heeft recht op inzage. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt na uw toestemming of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. In het laatste geval wordt de cliënt hiervan door PraktijkTS op de hoogte gebracht.

Verhindering

De afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij latere afzegging bent u verplicht de normale kosten voor een sessie te betalen. Bij te laat arriveren wordt gerekend vanaf het afgesproken aanvangstijdstip.

Betalingsvoorwaarden

Facturering geschiedt aan het einde van elke maand. Het verschuldigde bedrag is uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum verschuldigd. Is het bedrag dan niet ontvangen, dan ontvangt u een herinnering. Vindt betaling dan nog niet plaats dan zal het incasseren aan Medicas worden overgedragen hetgeen incassokosten met zich mee brengt.

Beëindiging van de therapie

U bent altijd vrij de samenwerking – tijdelijk of definitief – stop te zetten. Als leidraad geldt dat dit plaatsvindt tijdens een afrondend face-to-face gesprek.

Klacht- en tuchtrecht

Indien u een klacht heeft treedt u eerst in overleg met PraktijkTS om de klacht te bespreken en zo mogelijk te verhelpen. Deze eerste stap is noodzakelijk en meestal afdoende. Is de klacht niet verholpen dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van het NIBIG. Deze onderzoekt de klacht en doet op basis hiervan een uitspraak. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. U kunt daarna eventueel een klacht indienen bij de Stichting Tuchtrechtspraak NAP indien het gaat om een klacht tegen beroepsmatig handelen.

Overmacht

In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de therapeut ontslaat dit de therapeut van het nakomen van een overeengekomen termijn of andere verplichting zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht heeft op vergoeding van kosten, schade en belang kan doen gelden.

Op het bovenstaande is het Nederlandse recht van toepassing.